Top

Algemene voorwaarden


 

 

Algemene Verkoop-, Leverings- en Verhuurvoorwaarden van:
 

dePVCwinkel
 

tevens handelende onder de naam Peter Jutte Minikraanverhuur
 

Gevestigd te Drachten aan de Raai 143
 

Ingaande 1 december 2012
 

Artikel 1. Begripsbepalingen
 

Opdrachtnemer:
 

DePVCwinkel, tevens handelende onder de

naam Peter Jutte Minikraanverhuur, gevestigd te Drachten aan de Raai 143,

aan wie de opdracht is verstrekt c.q. de werkzaamheden zijn opgedragen.
 

Opdrachtgever/cliënt:
 

Elke derde, natuurlijke- of rechtspersoon, hetzij in combinatie met anderen,

hetzij alleen, die een aanbieding tot levering van goederen en/of verlenen van

diensten en/of uitvoering van werkzaamheden verstrekt en met opdrachtnemer

een overeenkomst daartoe sluit.
 

Werk(en)/levering van goederen:
 

(Levering van) goederen, (verlenen van) diensten, (uitvoering van)

werkzaamheden, alles in de ruimste zin.
 

Aanbieding:
 

Elk schriftelijk uitgebrachte of via een website, folder of op andere wijze

gepubliceerde en door opdrachtnemer en/of door deze daartoe schriftelijk

gemachtigde persoon of personen ondertekende offerte, prijsopgaaf,

inschrijving en/of anders geheten schriftelijk bevestigd bod tot levering van

goederen, verlenen van diensten en/of uitvoering van opdrachten en

werkzaamheden.
 

Overeenkomst:
 

Elk door opdrachtnemer en/of door deze daartoe schriftelijk gemachtigde

persoon of personen rechtsgeldig ondertekend stuk, waarin opdrachtnemer

uitdrukkelijk enige overeenkomst tot levering van werkzaamheden bevestigt en

elke op gelijke wijze bevestigde aanvulling daarop.
 

(Technische) omschrijving:
 

Tekeningen, berekeningen, begrotingen en omschrijvingen, welke aan de

aanbieding ten grondslag liggen en/of waarop de aanbieding c.q. de

overeenkomst is gebaseerd.
 

Aanneemsom/prijs:

Aanbieding c.q. overeenkomst voor de werkzaamheden in zijn totaliteit of per

eenheid vermelde bedrag, verhoogd met de eventueel daarbij vermelde en/of

opkomende kosten, exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting

(Belasting toegevoegde waarde, afgekort als B.T.W.).
 

Levertijd:
 

De in de aanbieding c.q. overeenkomst vermelde periode tussen de datum van

overeenkomst en de datum van levering.

 

Plaats van levering:
 

De plaats, waar cliënt in het bezit van de goederen zal worden gesteld, waar

de diensten zullen worden verleend en/of de opdrachten en/of werkzaamheden

zullen worden uitgevoerd.
 

Factuur:
 

Document waarop opdrachtnemer de prijs voor de werkzaamheden,

opdrachten en goederen in rekening brengt of doet brengen, alsmede elk

daarop vermeld bedrag.
 

Debiteur:
 

Elke cliënt/opdrachtgever, die uit hoofde van een overeenkomst aan

opdrachtnemer enig bedrag of contra-prestatie verschuldigd is.
 

Schuld:
 

Elke vordering van opdrachtnemer op een debiteur, uit hoofde van een

overeenkomst c.q. de in een geldsbedrag uitgedrukte waarde daarvan.
 

Betaling:
 

Elke voldoening van een schuld door overschrijving of storting van het bedrag

van de onderhavige factuur op vermelde (post)bankrekening of contante

betaling, zonder aftrek van kortingen en/of compensaties, welke niet

uitdrukkelijk en schriftelijk door opdrachtnemer zijn toegestaan en zonder

schuldvergelijking, uit welke hoofde ook.
 

Artikel 2. Algemene bepalingen
 

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, correspondentie en andere

(schriftelijke) communicatie van opdrachtnemer met cliënten is uitsluitend het

Nederlandse Recht van toepassing.
 

2. Ingeval meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen zich bij overeenkomst

tegenover opdrachtnemer verbinden, zullen alle bepalingen van de

onderhavige overeenkomst op hen allen tezamen, als ook op ieder van hen

afzonderlijk, van toepassing zijn.
 

3. De schuld en alle verbintenissen van cliënt c.q. debiteur jegens opdrachtnemer

zijn - voorzover mogelijk - hoofdelijk en ondeelbaar. Cliënt kan geen beroep

doen op de rechten, welke hij te zijner bevrijding zou kunnen ontlenen aan het

bepaalde in Boek 6: artikel 9, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, zodat ingeval

van kwijtschelding of bij overeenkomst te verlenen ontslag aan een

cliënt/debiteur, de overige(n) hoofdelijk aansprakelijk blijft/blijven voor de

gehele verbintenis c.q. schuld jegens opdrachtnemer.
 

4. Alle volmachten welke in de overeenkomst of enig ander schriftelijk stuk door

cliënt c.q. debiteur aan opdrachtnemer worden verleend, zijn onherroepelijke

volmachten, welke - volledig daartoe geïntegreerd - deel uitmaken van de

onderhavige overeenkomst en zonder dewelke die overeenkomst niet zou zijn

gesloten. Zij worden verleend met de macht van substitutie en onder

uitdrukkelijke herroeping van alle deswege reeds bestaande volmachten.

 

5. Voorbehouden recht van eigendom, fiduciaire eigendomsoverdracht en

subsidiair bezitloos pandrecht zullen steeds kunnen dienen tot verhaal van

enige schuld aan opdrachtnemer.
 

6. Cliënt/debiteur geeft door het sluiten van enige overeenkomst met

opdrachtnemer volmacht ingeval cliënt/debiteur na sommatie daartoe door of

namens opdrachtnemer bij aangetekend schrijven en/of deurwaardersexploot

en/of ander gerechtelijk schrijven gedurende 14 (veertien) dagen in gebreke is

gebleven aan zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer te voldoen, namens en

voor rekening van cliënt/debiteur alles te doen of te laten waartoe

cliënt/debiteur zich tegenover opdrachtnemer heeft verplicht het aan zichzelve

cederen en in pand geven van zaken en rechten, zomede het in verband met

de betreffende overeenkomst nakomen van verplichtingen, tegenover derden

daaronder begrepen.
 

7. Elke term, welke in het enkelvoud is gesteld, dient - voorzover toepasbaar -

tevens in meervoud gesteld te worden gelezen.
 

8. Eventuele afwijkingen door opdrachtnemer te eniger tijd toegepast ten voordele

van cliënt, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te

beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem vaststaand voor

zichzelve op te eisen.
 

9. Uitdrukkelijk wordt overeengekomen, dat deze algemene voorwaarden tussen

opdrachtnemer en opdrachtgever altijd voorrang hebben boven eventueel door

de opdrachtgever gevoerde voorwaarden of bedingen, van welke aard dan ook,

zelfs indien ook in die voorwaarden of bedingen voorrang is bedongen.
 

Artikel 3. Aanbiedingen
 

1. Opdrachtnemer verplicht zich zijn offerte gedurende 30 dagen gestand te doen,

onverminderd het hierna bepaalde.
 

2. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend tot het moment waarop de

overeenkomst tot stand is gekomen en veelal gebaseerd op de eventueel

daarbij behorende (technische) omschrijving. Alle prijzen zijn exclusief

omzetbelasting en exclusief emballage, tenzij anders schriftelijk aangegeven.
 

3. Na 30 dagen, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, behoudt opdrachtnemer zich

het recht voor om prijsverhogingen aan de cliënt door te berekenen. Hierbij valt

te denken aan bijvoorbeeld grondstof-, materiaal- en/of fabrieksprijzen,

valutakoersen, loonsverhogingen, rechten en accijnzen.
 

4. Alle aanbiedingen en prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de

werkzaamheden binnen de normale werktijden en onder normale

werkomstandigheden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 

5. Wanneer met een opdrachtgever geen vooraf aangenomen prijs voor de

uitvoering van de onderhavige werkzaamheden is overeengekomen, worden

deze werkzaamheden door opdrachtnemer uitgevoerd tegen vergoeding van

de kostprijs, vermeerderd met de gebruikelijke opslagen voor winst, risico en

algemene kosten e.d..
 

6. Afspraken en overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden binden

opdrachtnemer niet, indien deze niet schriftelijk door hem zijn bevestigd. Als

personeel zijn in dit verband te beschouwen alle medewerkers en werknemers

in zijn dienstbetrekking werkzaam, die geen procuratiebevoegdheid bezitten.

Zo lang de opdracht door opdrachtnemer niet is geweigerd blijft opdrachtgever

daaraan gebonden.
 

7. Gegevens door opdrachtnemer in drukwerken, folders, website(s) of andere

publicaties verstrekt, zijn niet bindend.
 

Artikel 4. (Technische) omschrijving
 

1. De (technische) omschrijving maakt deel uit van de overeenkomst, indien en

voorzover in die overeenkomst daarnaar wordt verwezen. Indien tekeningen

en/of daarop vermelde gegevens afwijken van hetgeen dienovereenkomstig in

enige (technische) omschrijving is vermeld, prefereert het laatstgenoemde.
 

2. De (technische) omschrijving, voorzover die door opdrachtnemer en/of in zijn

opdracht is vervaardigd, blijft het onvervreemdbaar eigendom van hem, terwijl

ook onder hem de auteursrechten blijven berusten.
 

Artikel 5. Reclame
 

1. Opdrachtnemer heeft het recht om niet, reclame of andere kennisgevingen aan

te brengen, welke zich evenwel dienen te beperken tot de aanduiding en naam

van het bedrijf.
 

Artikel 6. Opdracht van de werkzaamheden
 

1. Als datum waarop het werk of de leverantie aan opdrachtnemer is opgedragen,

zal gelden de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen c.q. de

plaats waar het werk/leverantie dient te worden uitgevoerd of geleverd naar het

oordeel van opdrachtnemer in zodanige staat verkeert, dat met de uitvoering

kan worden begonnen.
 

2. Opdrachtnemer verricht de overeengekomen werkzaamheden naar bester

kunnen en naar eis van goed en deugdelijk werk, met inachtneming van de in

haar beroepsuitoefening gebruikelijke regels.
 

3. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer alle gegevens te verstrekken, die

noodzakelijk, dan wel wenselijk zijn, voor de behandeling van de betreffende

opdracht en een opdracht met opdrachtnemer te bespreken wanneer

opdrachtnemer dit wenselijk, dan wel noodzakelijk, acht.

 

4. Opdrachtnemer staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever

verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid,

zoals onder andere het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens

door opdrachtgever (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt).
 

5. Opdrachtgever zal zich nimmer kunnen beroepen op het feit, dat

opdrachtnemer van opdrachtgever volledig vertrouwen geniet en sprake zou

(kunnen) zijn van het afwentelen van aansprakelijkheid naar opdrachtnemer;

opdrachtgever is en blijft onder alle omstandigheden uitdrukkelijk geheel

verantwoordelijk.
 

6. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de door hem gemaakte fouten tot een

maximumbedrag van i 250,-- (twee honderd vijftig euro).
 

7. Opdrachtnemer garandeert eveneens de deugdelijkheid en de kwaliteit van het

werk van door hem in het kader van artikel 11, lid 5, ingeschakelde derden en

aanvaardt de aansprakelijkheid van fouten, die hieruit voortvloeien, eveneens

tot een maximumbedrag van i 250,-- (twee honderd vijftig euro).
 

8. Opdrachtnemer geeft echter nooit meer garantie dan hemzelf wordt verleend

en aanvaardt eveneens niet meer aansprakelijkheid dan die, waartoe die derde

zelf bereid of verplicht is te accepteren.
 

9. Gegeven of uitgebrachte adviezen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, zijn

geheel en zonder uitzondering voor rekening en risico van de opdrachtgever

en kunnen geen (financiële) gevolgen hebben ten aanzien van de

opdrachtnemer, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 

10. Uitdrukkelijk is overeengekomen dat, indien de opdrachtgever met enige

verplichting in gebreke blijft, de opdrachtnemer bevoegd is alle bescheiden en

dergelijke van de opdrachtgever onder zich te houden, zolang de

opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 

Artikel 7. Aanvang van de werkzaamheden
 

1. Tenzij anders is overeengekomen uitsluitend in overleg te bepalen.
 

Artikel 8. Verzekering
 

1. Opdrachtgever is verplicht het werk of geleverde voor zijn, opdrachtgevers,

rekening te verzekeren tegen alle materiële en immateriële schaden, tenzij

anders schriftelijk is overeengekomen.

Bij gebreke van zulk een verzekering is opdrachtgever financieel aansprakelijk

voor de eventueel genoemde schade(n).
 

2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen

welke mochten ontstaan als direct gevolg van daden of nalatigheden van hem,

zijn medewerkers, dan wel personen die door hem zijn of vanwege hem te werk

zijn gesteld, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 9. Kwaliteiten
 

1. Tenzij anders is overeengekomen wordt van materialen, goederen en

grondstoffen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
 

2. Alle werk of leverantie zal voldoen aan de kwaliteitseisen, welke voor de

betreffende soort van het werk of geleverde normaal en gebruikelijk is te

achten.
 

Artikel 10. Verplichtingen van de opdrachtgever
 

1. Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken

over de vereiste vergunningen, ontheffingen en beschikkingen.
 

2. De onder lid 1 van dit artikel genoemde bescheiden stelt opdrachtgever gratis

beschikbaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 

Artikel 11. Levering en levertijd
 

1. Levering geschiedt op de plaats zoals in de overeenkomst is bepaald.

Levertijden worden bij benadering vastgesteld. Overschrijding van levertijden

kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op

schadevergoeding.
 

2. Indien tussentijdse wijzigingen in een opdracht worden aangebracht, wordt de

levertijd met de duur van de door wijzigingen ontstane extra werkzaamheden

verlengd.
 

3. Opschorting van het werk of levering door opdrachtgever verlengt de levertijd

met tenminste de duur van de opschorting. Extra kosten, ontstaan door

genoemde opschorting, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 

4. Goederen worden gedurende de periode - zoals genoemd in lid 3 - opgeslagen

voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 

5. Opdrachtnemer is bevoegd - indien noodzakelijk, dan wel wenselijk, voor een

juiste uitvoering van de verstrekte opdracht - bij de uitvoering van de opdracht

andere deskundigen of derden in te schakelen, waarvan de kosten aan

opdrachtgever zullen worden doorberekend. Indien noodzakelijk of wenselijk

zal opdrachtnemer hieromtrent met opdrachtgever overleg plegen.
 

Artikel 12. Emballage
 

1. Wanneer emballage noodzakelijk is, wordt deze tegen kostprijs berekend en

slechts na overleg met en goedkeuring van opdrachtnemer teruggenomen.
 

2. De noodzaak van emballage is ter uitsluitende beoordeling van opdrachtnemer.

 

Artikel 13. Voltooiing
 

1. Alle werkzaamheden worden als voltooid c.q. opgeleverd beschouwd:
 

a. Wanneer opdrachtnemer, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, aan de

opdrachtgever te kennen heeft gegeven, dat het werk of levering is

voltooid en opdrachtgever het werk of geleverde heeft goedgekeurd;
 

b. Na verloop van 8 dagen, nadat opdrachtnemer aan de opdrachtgever

heeft medegedeeld, dat het werk of geleverde voltooid is en deze heeft

nagelaten het werk of de levering binnen die termijn op te nemen en/of

heeft nagelaten aan opdrachtnemer, met redenen omkleed mee te delen

waarom hij het werk of geleverde niet als voltooid kan beschouwen, dient

het werk of de levering als voltooid te worden beschouwd;
 

c. Bij gehele of gedeeltelijke ingebruikneming van het werk of het geleverde

door de opdrachtgever.
 

Artikel 14. Onderhoudstermijn

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is er geen sprake van een

onderhoudstermijn.
 

Artikel 15. Garantie
 

1. Voor geleverde goederen gelden uitsluitend de door het toeleveringsbedrijf van

opdrachtnemer vastgestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt

door opdrachtnemer geen garantie verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

anders is overeengekomen.
 

2. Voor een door opdrachtnemer gemaakt ontwerp draagt deze de

verantwoordelijkheid. Wanneer een opdrachtgever uitvoering wenst van door

hem opgedragen wijzigingen in het opgedragen werk of geleverde, is alleen hij

aansprakelijk voor alle schaden, welke daardoor, althans mede daardoor,

ontstaan. Elke opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer uitdrukkelijk voor alle

aanspraken van derden inzake merkinbreuk, onrechtmatige daden of

wanprestaties tengevolge van uitvoering van de door de opdrachtgever

aangegeven wijze van uitvoering.
 

3. De garantieverplichtingen strekken zich niet uit tot herstel van schade aan

andere onderdelen en materialen van het door opdrachtnemer geleverde dan

het onderdeel of het materiaal dat het gereclameerde gebrek vertoont.
 

4. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige

verplichting, die voor hem uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst

voortvloeit, is hij met betrekking tot deze overeenkomst niet tot enige garantie

gehouden.

 

5. Opdrachtnemer is van zijn garantieverplichting ontheven zodra en indien de

opdrachtgever zonder goedkeuring van opdrachtnemer werkzaamheden aan

het geleverde verricht of doet verrichten, dan wel indien het geleverde gebruikt

wordt in afwijking tot de door opdrachtnemer verstrekte voorschriften of op een

andere onoordeelkundige wijze.
 

Artikel 16. Meer- en minderwerk/Stelposten
 

1. Wanneer door of vanwege opdrachtgever, de overheid of om een andere

reden, waarvan opdrachtnemer bij het sluiten van een overeenkomst geen

kennis had, wijziging in de oorspronkelijke opdracht, dan wel in de uitvoering

van het werk of het geleverde moet plaatsvinden, vindt verrekening plaats.
 

2. Hogere kosten, verbonden aan wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht,

worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 

3. Lagere kosten, verbonden aan wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht,

worden afzonderlijk gecrediteerd.
 

4. Is reeds met de uitvoering begonnen, dan kan opdrachtgever zich niet

beroepen op het feit, dat bepaalde wijzigingen in de uitvoering, welke hij tijdens

de opdracht heeft verstrekt, niet zijn uitgevoerd.
 

Artikel 17. Reclames
 

1. Alle reclames dienen binnen 8 dagen na levering door opdrachtnemer

schriftelijk en aangetekend bij hem te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave

van de feiten waarop de reclame is gebaseerd.

Wanneer reclames hieraan niet voldoen, wordt de opdrachtgever geacht het

geleverde te hebben geaccepteerd en goedgekeurd.
 

2. Wanneer opdrachtnemer van oordeel is dat een klacht terecht is ingediend,

heeft hij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldsbedrag als

schadeloosstelling uit te keren aan de opdrachtgever, hetzij tot herstel en/of

vernieuwing van de levering over te gaan onder instandhouding van de

bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de cliënt om alsdan

het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren.
 

3. Opdrachtnemer is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen,

wanneer cliënt op het ogenblik van onderhavige reclame aan al zijn alsdan

jegens opdrachtnemer bestaande verplichtingen, uit welke hoofde ook, heeft

voldaan.
 

Artikel 18. Transportrisico
 

1. Alle goederen reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico van

opdrachtgever. Ook ingeval franco levering is overeengekomen, is

opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade, zoals transport-, brand- en

waterschade, diefstal of verduistering enz. tijdens het vervoer geleden.

 

2. Bij aankomst der goederen dient cliënt zich te overtuigen van de staat waarin

deze zich bevinden. Wanneer op dat moment blijkt, dat schade aan goederen

is toegebracht, dient cliënt alle maatregelen ter verkrijging van

schadevergoeding van de vervoerder te treffen.
 

3. Het onder lid 2 van dit artikel vermelde geldt ook voor onderdelen en

materialen welke bestemd zijn om deel uit te maken van door opdrachtnemer

uit te voeren werkzaamheden of leveranties.
 

Artikel 19. Overmacht
 

1. Ingeval van verhindering het werk of levering uit te voeren tengevolge van

overmacht, waaronder te verstaan alle van de wil en/of controle van

opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, al dan niet voorzienbaar,

waardoor gehele of gedeeltelijke uitvoering van het werk of levering tijdelijk of

blijvend wordt verhinderd, is opdrachtnemer gerechtigd het werk of levering op

te schorten dan wel de overeenkomst, voorzover niet uitgevoerd, te ontbinden

en betaling te vorderen terzake van het wel uitgevoerde gedeelte van het werk

of levering, zonder dat opdrachtnemer gehouden is tot het betalen van enige

schadevergoeding aan de opdrachtgever.
 

2. Als omstandigheden welke overmacht tot gevolg kunnen hebben worden in elk

geval onder meer verstaan: Oorlog, oorlogstoestand, oproer, epidemieën,

brand, verkeersstagnaties, werkstakingen, uitsluitingen, verlies of beschadiging

bij transport, ernstige storingen in het produktieproces bij opdrachtnemer,

burgeroorlog, molest, abnormale hoge en lage waterstanden, ijsgang,

waterschade, gebrek aan of vertraagde levering van door opdrachtnemer

benodigde of bestelde grondstoffen, materialen of onderdelen, storingen in de

levering van energie, computerstoringen, netwerkstoringen, storingen die

veroorzaakt worden door technische mankementen, gebrek aan

arbeidskrachten, overheidsmaatregelen, (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid,

stagnaties door vorstverlet en andere weers-omstandigheden. De levertijd zal

met de tijdsduur van de vertraging door overmacht worden verlengd.
 

3. De bepalingen in lid 2 van dit artikel zijn tevens van toepassing indien

overmacht optreedt nadat de levering reeds geschied had moeten zijn.
 

4. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor goede toegangswegen. Alle kosten

welke voor opdrachtnemer ontstaan doordat opdrachtgever zijn verplichting uit

hoofde van dit lid niet volledig of niet tijdig nakomt, komen voor rekening van

opdrachtgever, tenzij bij overeenkomst schriftelijk anders werd bepaald.
 

Artikel 20. Aansprakelijkheid
 

1. Behoudens de garantiebepalingen is opdrachtnemer nimmer verplicht tot

vergoeding van schade aan het werk of geleverde middellijk en/of onmiddellijk,

uit welke hoofde ook en hoe ook genaamd, noch aan opdrachtgever, noch aan

derden, tengevolge van tekortkomingen aan het werk of geleverde.

 

Artikel 21. Betaling
 

1. Elke (deel- of termijn-)betaling dient door de debiteur te geschieden hetzij op

een door opdrachtnemer daartoe aangegeven (post)bankrekening, hetzij in

contanten, voor of uiterlijk op de op onderhavige factuur vermelde betaaldatum.

Bij ontbreken van de uiterste betaaldatum dient elke rekening uiterlijk binnen

14 (veertien) dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 

2. Alle betalingen dienen plaats te vinden op of voor de vervaldatum in gangbare

Nederlandse munt zonder enig beroep op compensatie of schuldvergelijking.
 

3. Wanneer enig bedrag niet op de vastgestelde datum is voldaan zal de

daarover verschuldigde rente gelijk zijn aan de wettelijke rente.
 

4. De niet-voldoening van een factuur op de vervaldatum, om welke reden ook,

heeft automatisch tengevolge de directe opeisbaarheid van alle eventuele

andere facturen, alsmede de overeengekomen koopsom(men) en/of

aanneemsom(men).

Deze bepaling is eveneens van toepassing indien debiteur/opdrachtgever komt

te overlijden, failliet wordt verklaard, surséance van betaling is aangevraagd,

schuldsanering aanvraagt of wordt aangeboden, een regeling van welke aard

met zijn crediteuren treft of doet treffen of daartoe wordt gedwongen, beslag op

de hem toebehorende goederen wordt gelegd of op een deel daarvan, tot

liquidatie besluit of wordt ontbonden.
 

5. Niet-voldoening van een factuur op de vervaldatum heeft tevens tot gevolg dat

werkzaamheden, welke nog moeten worden uitgevoerd of een order of een

gedeelte daarvan, welke nog afgeleverd moet worden, kunnen worden

geannuleerd, respectievelijk beëindigd zonder dat de opdrachtgever aanspraak

op schadevergoeding kan maken onverminderd het recht van opdrachtnemer

schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen indien hij daartoe termen

aanwezig acht.
 

6. Wanneer de uitvoering van werkzaamheden en/of levering van goederen in

gedeelten plaats moet vinden, wordt elke uitvoering van werkzaamheden en

iedere levering als een afzonderlijke transactie beschouwd.
 

7. Tenzij niet uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen terzake van hetgeen een

opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, zijn de administratieve

gegevens van opdrachtnemer beslissend.
 

8. Alle kosten die opdrachtnemer moet maken tot het effectueren van zijn rechten,

benevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor

rekening van de opdrachtgever.

Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever direct verschuldigd in alle

gevallen waarin voor de incasso van een vordering of voor de handhaving van

de rechten van opdrachtnemer wanneer hij zich van de hulp van een derde

heeft verzekerd.

Deze buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend aan de hand van het

gestaffelde tarief, gehanteerd door o.a. de kantonrechters. Tevens zal de

wettelijke rente worden berekend.

 

9. Reclames van opdrachtgever schorten de betalingsverplichting noch geheel,

noch gedeeltelijk op.
 

Artikel 22. Voorbehoud van eigendom
 

1. Zolang een cliënt/debiteur niet volledig heeft voldaan aan alle voor hem,

cliënt/debiteur, voortvloeiende verplichtingen uit hoofde van de met

opdrachtnemer gesloten overeenkomst, blijven alle door opdrachtnemer aan

hem geleverde goederen en werken voor rekening en risico van cliënt/debiteur,

eigendom van opdrachtnemer.
 

2. Gelet op de bepalingen van lid 1 van dit artikel is opdrachtnemer, zonder enige

ingebrekestelling, gerechtigd alle door hem geleverde goederen en werken

terug te nemen en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te

ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van alle

schade, kosten en interessen te verlangen.
 

3. Beslag door debiteur onder zichzelve op werken van opdrachtnemer is niet

mogelijk c.q. bij overeenkomst uitgesloten.
 

4. Het is elke cliënt/debiteur uitdrukkelijk verboden door opdrachtnemer geleverde

goederen en/of werken aan derden in eigendom (tot zekerheid) over te dragen,

totdat cliënt/debiteur zal hebben voldaan hetgeen krachtens deze

overeenkomst en voorwaarden aan opdrachtnemer verschuldigd is.
 

Artikel 23. Zekerheid
 

1. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd vooraf of te eniger tijd naar zijn oordeel

voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de

cliënt/opdrachtgever te verlangen, ook wanneer krediet is bedongen. Ingeval

de cliënt zulks weigert, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst als

ontbonden te beschouwen, onverminderd zijn rechten op vergoeding van

kosten, schaden en interessen.
 

2. Voorschriften van enige overheid, die het gebruik van het werk of de levering

verminderen of verhinderen, brengen geen wijziging in de verplichtingen van

de cliënt tegenover opdrachtnemer.
 

3. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd elke ontvangen betaling, hoe ook

genaamd, in mindering te brengen op daartoe door hem aan te wijzen facturen

of anders bestaande financiële verplichtingen jegens hem.
 

Artikel 24. Ontbinden van de overeenkomst
 

1. Cliënt/opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de

overeenkomst, welke hij zou kunnen ontlenen aan Boek 6: artikel 265 van het

Burgerlijk Wetboek of aan enige andere wettelijke bepaling.

 

2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om door eenvoudige schriftelijke

opzegging de overeenkomst te ontbinden, teruggave te vorderen van alle

geleverde goederen, alsmede volledige vergoeding te eisen van alle schade,

kosten en interessen van hem en het volledig te betalen bedrag der schuld

ineens op te eisen; dit alles ingeval de cliënt/debiteur:
 

 a. Overlijdt, tot liquidatie van zijn zaken besluit en/of - rechtspersoon

     zijnde - wordt ontbonden;
 

 b. Faillissement of surséance van betaling aanvraagt, doet aanvragen of is

      aangevraagd;
 

 c. Onder curatele wordt gesteld of op enige andere wijze het beheer over

     zijn vermogen verliest;
 

 d. Onherroepelijk tot een vrijheidsstraf wordt veroordeeld;
 

 e. Niet meer kan beschikken over noodzakelijke vergunningen,

      inschrijvingen of anderszins, benodigd voor de uitoefening van zijn bedrijf

      of beroep.
 

Voorts om de navolgende redenen:
 

  f. Indien de werken of geleverde goederen waarop de overeenkomst

     betrekking heeft, in beslag worden genomen, verloren gaan, waardeloos

     zijn geworden, in de nabije toekomst voor de cliënt geen waarde meer

     zullen hebben, uit de macht van cliënt zijn geraakt of dergelijke;
 

  g. Indien cliënt zonder nadere opgave een andere woon- of verblijfplaats

     kiest of deze buiten Nederland kiest;
 

  h. Als cliënt bij het aangaan der overeenkomst enige onjuiste of

     onvolledige opgave of mededeling heeft gedaan en/of aan hem bekende

     omstandigheden mocht hebben verzwegen, alles van dien aard dat

     opdrachtnemer de overeenkomst niet of niet op dezelfde wijze zou

     hebben gesloten ingeval hij de werkelijke stand van zaken had gekend.
 

3. Indien opdrachtgever een werk/levering of een gedeelte daarvan annuleert is

deze gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering gemaakte kosten,

vermeerderd met 30% wegens winstderving.

Meerwerk of extra leveringen worden conform de door opdrachtnemer

gehanteerde tarieven bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 

Artikel 25. Prijzen
 

1. Door opdrachtnemer afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de hoogte van

arbeidslonen, de prijzen in Nederlandse courant van grondstoffen, materialen

en onderdelen, alsmede van alle andere kosten, waaronder mede begrepen

zijn belastingen en sociale lasten, zoals deze gelden op de datum van de

aanbieding/offerte.
 

2. Bij stijging dezer factoren tussen het tijdstip van de aanbieding, ook indien zij

toen voorzienbaar waren, en het tijdstip van de levering, behoudt

opdrachtnemer zich het recht voor de prijs dienovereenkomstig te wijzigen,

uiteraard met inachtname der wettelijke voorschriften en artikel 3, lid 3.

 

3. Wanneer, zulks op verlangen van de opdrachtgever, arbeid verricht dient te

worden buiten de normale werktijd, dan worden voor die arbeid de opslagen,

geldende voor overuren en overige kosten, extra in rekening gebracht.
 

Artikel 26. Geheimhouding
 

1. Opdrachtnemer zal personeel en/of ingeschakelde derden geheimhouding

opleggen terzake alle gegevens van vertrouwelijke aard, waarvan kennis wordt

genomen bij de uitvoering van overeenkomsten/transacties.
 

Artikel 27. Geschillen
 

1. Partijen zullen zich voor het nemen van conservatoire maatregelen en

voorzieningen om deze in stand te houden, kunnen wenden tot de gewone

rechter en het zal tevens mogelijk zijn zaken of vorderingen welke tot de

competentie van de (kanton)rechter behoren ter beslechting aan de bevoegde

(kanton)rechter voor te leggen.
 

Artikel 28. Verhuurvoorwaarden
 


 

1. De verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op iedere huurovereenkomst

tussen Minikraanverhuur en Klussenbedrijf "Peter Jutte", tevens handelende

onder de naam Peter Jutte Minikraanverhuur, nader te noemen P. Jutte of

verhuurder, en de medecontractant, opdrachtgever of cliënt, nader te noemen

huurder,
 

Lid B - Onderwerp van de overeenkomst
 

1. Verhuurder verbindt zich tegenover huurder het in de individuele

huurovereenkomst, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, nader

omschreven object - hierna genoemd het gehuurde - aan huurder in huur af te

staan, gelijk huurder zich verbindt het gehuurde in huur te aanvaarden.
 

2. Verhuurder draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel

van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
 

Lid C - Huurprijs
 

1. De huurprijs (exclusief B.T.W.) wordt berekend per uur waarbij een gedeelte

van een uur als een vol uur in aanmerking wordt genomen en voorts met

inachtneming van de in lid D sub 2 vermelde minimumtermijn.
 

2. Verhuurder behoudt zich het recht voor eenzijdig de overeengekomen huurprijs

te wijzigen. Verhuurder zal de huurder van zodanige wijziging schriftelijk in

kennis stellen. Indien de huurder niet instemt met de huurprijswijziging heeft hij

het recht de huurovereenkomst eenzijdig te beëindigen, waartoe hij zulks

schriftelijk aan verhuurder kenbaar dient te maken en wel binnen 48 uur na

ontvangst van het bericht omtrent de huurprijswijziging. Indien een tijdige

kennisgeving zijdens de huurder uitblijft wordt hij geacht met de

huurprijswijziging in te stemmen. De gewijzigde huurprijs wordt verschuldigd 5

werkdagen nadat de huurder hiervan schriftelijk op de hoogte is gebracht.
 

3. Voor rekening van de huurder zijn voorts alle rechten of belastingen die

terzake van of in verband met de huurovereenkomst mochten worden geheven,

met inbegrip van, doch niet beperkt tot, precariorechten en legeskosten.
 

4. De huurprijzen zijn inclusief de kosten van het transport en de plaatsing van

het gehuurde, met uitzondering van de kosten van eventueel benodigde

kranen, heftrucks en ander materieel, nodig voor bedoeld(e) transport c.q.

plaatsing. Voorzover van toepassing geldt ten aanzien van de alhier genoemde

kosten, het gestelde in lid H van deze voorwaarden.
 


 

 1. De huur vangt aan op de dag waarop het materieel het terrein van verhuurder

     verlaat en eindigt op de dag van teruglevering op het terrein van verhuurder.
 

 2. De minimale huurperiode bedraagt 1 week, tenzij anders overeengekomen.
 

 3. Onder de huurperiode wordt eveneens begrepen al dan niet branchegebonden

     vakanties etc. gedurende welke periode de huurder de overeengekomen

     huurprijs verschuldigd is, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 

&